Utilite 2

Hi

can somebody tell me if Volumio works on a Utilite 2?

Thanks